Povežite se sa nama

Društvo

V.d. direktorice Uprave prihoda i carina Milena Petričević: Bićemo uspješni u suzbijanju šverca i u naplati prihoda

Objavljeno

-

Podijeli ovo na društvenim mrežama
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Za optimizam imamo pokriće u strategiji koju sprovodimo i koja je u postupku inovacije, a koja u mnogo čemu već daje rezultate, kaže Petričević

Uprava prihoda i carina (UPC) ukupno je naplatila 1,96 milijardi eura prihoda u prošloj godini, kazala je u intervjuu Pobjedi v.d. direktorice Milena Petričević, koja očekuje da će ta institucija biti jednako uspješna i u sprečavanju šverca cigareta u Luci Bar i na granicama.

Istakla je da je samo u novembru i decembru prošle godine uplaćeno 390.084.143 eura poreskih prihoda, što je petina ukupno naplaćenih.

– To je za 27.239.410 eura ili 7,5 odsto bolji rezultat nego u istim mjesecima rekordne 2019. Rezultat je bolji za 65.588.243 eura ili 20,2 odsto u odnosu na isti period 2020. – precizirala je Petričević.

POBJEDA: U kakvom ste stanju zatekli instituciju čije ste rukovođenje preuzeli 21. oktobra prošle godine?

PETRIČEVIĆ: Ukratko – naslijeđena neprincipijelnost i zapuštenost! Novi organizacioni model, nastao spajanjem Uprave prihoda (integrisana Poreska uprava i Uprava igara na sreću) i Uprave carina, pretpostavlja svrsishodnije planiranje i redefinisanje biznis procesa, efikasniju koordinaciju poslovnih procesa carinske i poreske administracije, kompatibilniji i homogeniji carinski i poreski informacioni sistem, funkcionalniju organizacionu strukturu i stvaranje kompetentnog i profesionalnog kadra.

Nakon stupanja na dužnost sastala sam se sa predstavnicima Svjetske banke na temu projekta ,,Reforma poreske administracije“, koji ima za cilj poboljšanje operativnih procesa UPC i smanjenje troškova postupanja i poreske administracije. U misiji Svjetske banke, kojom je analiziran dosadašnji tok implementacije projekta, evidentirano je kašnjenje od nepune dvije godine.

Ukupan poreski dug, prema podacima iz sistema, 31. oktobra 2021. godine iznosio je 483.414.424 eura. Ustanovljeno je neblagovremeno ili djelimično preduzimanje mjera naplate poreza i doprinosa. Postoji veliki broj neriješenih predmeta sa tendencijom zastarijevanja i u tim slučajevima nerijetko se poreski dug svrstava u stečajnu masu, uvođenjem obveznika u stečaj.

Brojni obveznici poreza na promet nepokretnosti nijesu bili uknjiženi u evidenciji Uprave za nekretnine – katastar nepokretnosti, a za nemali broj je nastupila zastara za utvrđivanje poreskih obaveza. Istovremeno, ni rješenja o hipotekama nijesu bila upisana u Upravi za nekretnine.

Carinske ispostave i filijale karakterišu nedovoljna opremljenost, neadekvatno upravljačka infrastruktura i odsustvo razvojnih strategija usmjerenih na korisnika usluge. U oblasti carinskih poslova susrela sam se sa ne malim brojem memoranduma o uspostavljenoj kvalitetnoj bilateralnoj saradnji i međunarodnoj razmjeni informacija u oblasti cigareta, a na osnovu potpisanih sporazuma i protokola. Zatekla sam i konstruktivnu saradnju sa Svjetskom carinskom organizacijom i UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), koje pretpostavljaju nastavak i koordinaciju budućih aktivnosti u cilju uspješne implementacije i početka realizacije započetih programa i projekata.

UPC ima 1.102 zaposlenih, različitih nivoa obrazovanja, radnog iskustva i diversifikovane starosne strukture. Nakon 60 dana rukovođenja kolektivom i upoznavanja sa radnim i kreativnim potencijalom zaposlenih, opažam da prilikom popune radnih mjesta u većini slučajeva nije poštovan institucionalni okvir organizacionog rasporeda, te je samim tim onemogućen profesionalni razvoj i smjena generacija.

Ustanovljen je i značajan broj zaključenih ugovora o nabavci roba ili usluga za čiju pojedinačnu realizaciju prethodno nije izvršena racionalizacija prilikom ugovaranja predmeta i cijene usluge, a o čemu se nužno trebalo voditi računa nakon integracije tri uprave.

U kontekstu Vašeg pitanja, jednako je značajno pomenuti zatečeni nivo higijene (toaleti u stanju potrebe nužne sanacije), nefunkcionalnost sistema video nadzora, neažurirani sistem za evidenciju radnog vremena službenika, ograničena mogućnost prikaza i pristupa usluge e-Portala usljed obezbijeđenog samo jednog internet pretraživača Explorera, opterećenost radnog prostora neadekvatno odloženom dokumentacijom, neprincipijelna primjena Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave.

U prethodna dva mjeseca detektovali smo i nedovoljno kvalitetan odnos povjerenja i lojanosti između države i poreskih obveznika.

POBJEDA: Koliko je preduzeća fiskalizovano do danas?

PETRIČEVIĆ: S tehničkog aspekta, implementacija sistema elektronske fiskalizacije pretpostavlja da svaki izdati fiskalni račun dobije identifikacioni kod obveznika fiskalizacije koji potvrđuje regularnost poslovanja.

U toku 2021. godine zaključno sa 21. decembrom, registrovano je ukupno 25.520 obveznika fiskalizacije od čega sa statusom pravnog lica 21.978, sa statusom fizičkog lica 3.542. Oni promet evidentiraju putem 37.858 elektronskih naplatnih uređaja na kojima je prijavljeno 53.832 operatera ovlašćenih za izdavanje bezgotovinskih računa.

POBJEDA: Sve su češće žalbe preduzeća da im UPC u roku ne vrši povraćaj PDV-a. O čemu se tu radi?

PETRIČEVIĆ: Postupak po zahtjevima za povraćaj PDV kredita sprovodi se u skladu sa Zakonom o PDV, podzakonskim aktima i jasno propisanim internim procedurama na nivou Sektora za operativu u oblasti naplate i Sektora za operativu u oblasti inspekcijskog nadzora.

Ukoliko poreski organ utvrdi da poreska obaveza nije obračunata i iskazana na propisan način, preduzimaju se mjere predviđene Zakonom o poreskoj administraciji, koje mogu prouzrokvati prolongiranje roka za povraćaj PDV-a do momenta utvrđivanja stvarnog stanja iskazanog u PDV prijavi poreskog obveznika. Neznatan je broj postupanja u kojima se nužno prolongira rok, a sve u cilju provjere zakonskog osnova za povraćaj PDV-a, odnosno zaštite budžeta Crne Gore.

U protekloj godini realizovan je 961 zahtjev za povraćaj PDV kredita.

POBJEDA: Koliko će program ,,Evropa sad“ uticati na rad UPC?

PETRIČEVIĆ: Ono što bih ja željela da kažem iz perspektive UPC je Crna Gora sad. Na način što ćemo se svim kapacitetima pridružiti i podržati vladin program ekonomskih reformi. Menadžment UPC će, pored upravljanja procesom reformi poreske administracije i operativnog djelovanja, u cilju naplate javnih prihoda sinhronizovano usmjeriti kapacitete i poslovne aktivnosti u pravcu rasta budžetskih prihoda.

Primjenom programa „Evropa sad“ ukidaju se doprinosi za zdravstveno osiguranje na teret i poslodavca i zaposlenog, čime se smanjuje poresko opterećenje na rad, a država preuzima finansiranje cjelokupne populacije iz budžetskih prihoda. Samim tim UPC će modifikovati programe i procedure koje se tiču ukidanja obaveza plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje, zatim u dijelu uvođenja neoporezivog dijela zarada, kao i proporcionalnog smanjenja prihoda po osnovu prireza. Istovremeno će se i u 2022. godini posvetiti sveobuhvatnoj naplati poreskih prihoda i prepoznavanju osnova za njihov obračun, s akcentom na suzbijanju sive ekonomije. U tom cilju želimo da i mediji, građani i privreda budu partneri UPC kako bismo suzbili sve oblike nezakonitog poslovanja. Resursi koje država i UPC opredijele u tom pravcu su u direktno proporcionalnoj vezi sa benefitima koje će privreda imati, a država ostvariti za svaki procenat umanjenja učešća sive ekonomije u legalnim tokovima ekonomije.

Zakonodavnim okvirom kojim će se omogućiti sprovođenje projekta „Evropa sad“ precizno su definisane odredbe vezane za poreski tretman ličnih primanja zaposlenih, kao i sankcije za obveznike koji to ne budu poštovali. U postupcima kontrole regularnosti poslovanja obveznika u dijelu zapošljavanja radnika, UPC dijeli nadležnost i blisko sarađuje sa Upravom za inspekcijske poslove.

POBJEDA: Kakvi su Vaši planovi za narednu godinu po pitanju daljeg razvoja UPC?

PETRIČEVIĆ: Integritet zaposlenih u UPC biće, pored profesionalizma, jedan od osnovnih standarda na kojima ću insistirati. Cilj nam je da promijenimo diskurs UPC, da nije regulator na tržištu, već uprava orjentisana ka građanima i svim njenim korisnicima. Mišljenja sam da većom optimizacijom poslovnih procesa, i po mogućnosti digitalizacijom, možemo stvoriti profesionalnu, kompetentnu, kredibilnu i depolitizovanu upravu.

Želja nam je da UPC postane atraktivan poslodavac u kom će se promovisati postignuća, zasluge i inovacije. Približavanje potrebama privrednika i građana je jedno od naših važnih usmjerenja.

Nastavićemo realizaciju Projekta RARP-a, obezbijedićemo nabavku novog IS sa integrisanim bazama podataka, jačaćemo proaktivan pristup prema poreskim obveznicima, podsticaćemo punu primjenu elektronske fiskalizacije u funkciji efikasnije borbe protiv sive ekonomije.

U funkciji uspostavljanja efikasnog mehanizma za otkrivanje poreskih prevara, krijumčarenja i ostalih krivičnih djela u oblasti privrednog kriminala jačaćemo saradnju sa nadležnim državnim organima, ali istovremeno razmjenjivati informacije na međunarodnom nivou uz poštovanje načela povjerljivosti i ograničenosti korišćenja podataka.

Treba da istaknem, iako nije direktno pitano, možda aktuelno i najvažniji segment u radu UPC, a to je sprečavanje šverca cigareta u Luci Bar i na crnogorskim granicama. Tom segmentu posvećuje se ista, ako ne i veća pažnja od naplate poreza, i budite uvjereni da ćemo biti najmanje jednako uspješni i u toj oblasti rada kao kod ostvarene naplate prihoda. Za takav optimizam imamo pokriće u strategiji koju sprovodimo i koja je u postupku inovacije, a koja u mnogo čemu već daje rezultate. Vlada je 29. decembra prošle godine, na osnovu prijedloga UPC, donijela odluku o zabrani skladištenja duvanskih proizvoda na teritoriji Slobodne zone Luke Bar. Carina je dužna da u roku od 15 dana od stupanja na snagu ove odluke donese rješenje kojim se zabranjuje obavljanje takvih djelatnosti i ukine ili izmijeni izdata odobrenja. Radi sprečavanja mogućeg rizika po bezbjednost države zabranjuje se smještanje radi skladištenja duvanskih proizvoda na teritoriji Slobodne zone Luka Bar.

Ima i pojedinosti koje ne mogu biti tema javnih nastupa, ali će zbog njih biti mnogo iznenađenja. Sve u svemu, za ovako kratak period, prijatno sam iznenađena postignutim rezultatima i sigurna sam da ova integrisana uprava može još i više. Želim da se zahvalim poreskim obveznicima koji su u novembru i decembru uplatili 390.084.143 eura. Imamo ideje, imamo volje, imamo snage, očekujemo vrhunske rezultate koji će biti za ponos Crnoj Gori.

Nema normativnih uslova za rad poreske policije

POBJEDA: Kakav je Vaš stav po pitanju uvođenja poreske policije?

PETRIČEVIĆ: Formiranje poreske policije pretpostavlja neselektivno sprovođenje aktivnosti isključivo rukovodeći se zakonom i javnim interesom. Poreska policija kao najefikasniji mehanizam u borbi protiv otkrivanja i sprečavanja skoro svih oblika poreskih prevara i utaja, sive ekonomije, pranja novca, organizovanog kriminala, koruptivnih radnji u privrednom poslovanju, otkrivanju krivičnih djela u platnom prometu, kao i drugih raznih oblika krivičnih djela iz oblasti poreskog i privrednog kriminaliteta, treba da zaživi. Ovom formacijom dao bi se dodatan impuls efikasnosti borbe protiv utaje poreza. Trenutno, ne postoje normativni uslovi za rad poreske policije, posebno jer Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u UPC od 16. jula 2021. godine, sektor poreske policije nije sistematizovan.

Podijeli ovo na društvenim mrežama
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
2 komentara
Prijava
Notifikacija
guest
2 Komentara
Najstariji
Najnoviji Najviše glasova
Inline reakcije
Prokomentarišite i vi
Vanja
Vanja
07.01.2022. 12:58

Poslovno obucena sekretarica

Vladan
Vladan
07.01.2022. 15:31

Pričaš neistine kada je u pitanju carinski aspekt. Treba da se stidiš neznanja, aj os vise te zle namjere koju imas.

Sponzor

Najčitanije