Connect with us

Društvo

Dr MUGOŠA MINISTARKI ZDRAVLJA: Prijeti blokada rada Ljekarske komore, očekujte brojne sudske postupke

Published

on

Dr Mugoša, predsjednik Ljekarske komore Crne Gore (FOTO: Pobjeda)

Dr Aleksandar Mugoša,   kardiohirurg u Centru za kardiohirurgiju Kliničkog centra Crne Gore, obratio se ministarki zdravlja dr Jeleni Borovinić Bojović  u kojem je podsjeća da se Ministarvu na čijem je čelu obratio još 19. januara ove godine, u ime Ljekarske komore Crne Gore, na čijem je čelu.

U pismu u koje Portal Luča ima uvid, dr Mugoša piše da se istim dopisom, u kojem upozorava o protivzakonitim postupcima izabrane predsjednice Skupštine Ljekarske komore Crne Gore dr Milene Popović Samardžić i mogućim posljedicama njenih protivzakonitih odluka po rad te institucije, obratio i premijeru Zdravku Krivokapiću, uz spisak pravnih akata kao dokaz njegovim tvrdnjama:

 

 1. Potvrdu o registraciji ustanove Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici (broj 8- 0000546/001 od 25.07.2002. godine);
 2. Zapisnik sa sjednice Skupštine Ljekarske komore Crne Gore održane 04. januara 2018. godine;
 3. Odluku Skupštine Ljekarske komore Crne Gore o izboru predsjednika Ljekarske komore Crne Gore, od 04. januara 2018. godine;
 4. Odluku Skupštine Ljekarske komore Crne Gore o poništaju Odluke broj 51 od 02.02.2017. godine, od 04. januara 2018. godine;
 5. Uvjerenje Ministarstva zdravlja za upis dr Aleksandra Mugoše u Centralni registar privrednih subjekata (broj 3/2 od 15.01.2018. godine);
 6. Rješenje Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici o upisu Aleksandra Mugoše kao predsjednika Ljekarske komore Crne Gore (broj 8- 0000546/002 od 16.01.2018. godine);
 7. Statut Ljekarske komore Crne Gore (“Sl. list CG”, broj 36/18 od 31.maja 2018.godine);
 8. Odluku o raspisivanju izbora za članove Skupštine Ljekarske komore Crne Gore za mandatni period 31.01.2021. godine do 31.01.2025. godine;
 9. Objava o pokretanju izbora za predsjednika i zamjenika predsjednika Ljekarske komore (facebook stranica SDMCG);
 10. Pravilnik o izboru u organe Ljekarske komore Crne Gore;
 11. Dopis predsjednika Ljekarske komore članovima Skupštine Ljekarske komore.

 

On upozorava da takvo ponašanje za direktnu posljedicu može imati ponovnu blokadu rada Ljekarske komore Crne Gore, a već sada je izvjesno i brojne sudske postupke.

Dr Mugoša navodi da je upozorio u tom pismu da bi protivzakoniti rad Ljekarske komore Crne Gore ugrozio funkcionisanje zdravstvenog sistema, prije svega sa aspekta zakonitog rada doktora medicine.

On dalje kaže da je Ministarstvo zdravlja odgovorilo aktom, kojim je, samo na osnovu dostavljene dokumentacije hronološki i nesporno utvrdilo činjenično stanje, što je i bio zahtjev Ljekarske komore Crne Gore.

Prvo, da  novi skupštinski saziv svoja prava i obaveze utvrđene važećim Statutom Ljekarske komore Crne Gore i Pravilnikom o izboru u organe Ljekarske komore Crne Gore stiče 31.01.2021. godine. Drugo, da je nesporno da je dr Mugoša u legalnom mandatu predsjednika Ljekarske komore Crne Gore počev od 04. januara 2018. godine, u trajanju od četiri godine, do 4. januara 2022. godine.

Treće, da je uvidom u službenu evidenciju Ljekarske komore Crne Gore utvrđeno da na održanoj konstitutivnoj sjednici članovi Skupštine nijesu ni glasali o navodnoj Odluci o pokretanju postupka za izbor Predsjednika Komore i Zamjenika predsjednika Komore, jer to nije ni stavljeno na dnevni red.

Dr Mugoša piše da je 5.02.2021. godine dr Milena Popović Samardžić Ljekarskoj komori Crne Gore mail-om dostavila nepečatiran akt Ministarstva zdravlja, te moli ministarku da najprije odgovori da li je akt Ministarstva zdravlja vjerodostojan. “Ukoliko nije vjerodostojan, odnosno ukoliko se radi o falsifikatu, molim Vas da me o tome hitno obavijestite”, piše dr Mugoša.

Ukoliko jeste, on upozorava  da je njegov sadržaj u potpunoj kontradiktornosti sa ministarkinim tvrdnjama iz akta Ministarstva zdravlja koji ste Ljekarskoj komori Crne Gore dostavljenom i 02.02.2021. godine.

Dr Mugoša navodi i kontradiktore stavove:

“Nesporno je da je mandat prethodnom sazivu Skupštine Ljekarske komore Crne Gore istekao danom izbora nove” (dakle 21.12.2020. godine, a ne 31.01.2021. godine kako tvrdite u aktu Ministarstva zdravlja dostavljenog Ljekarskoj komori Crne Gore 02.02.2021. godine).

Nesporno je da mandat predsjednika i drugih organa Ljekarske komore Crne Gore ne može trajati duže nego mandat Skupštine koja ih je birala, (dakle do 21.12.2020. godine, a ne do 04.01.2022. godine kako tvrdite u aktu Ministarstva zdravlja dostavljenog Ljekarskoj komori Crne Gore dana 02.02.2021. godine).

Ministarstvo zdravlja zaključuje da nije u nadležnosti Ministarstva da tumači akta Ljekarske komore Crne Gore.

I pored tog zaključka, da bi opravdali Vaše tvrdnje iz akta Ministarstva zdravlja od 04.02.2021. godine, pozivali ste se i tumačili samo određena pravna akta Komore”, kaže dr Mugoša I precizira koje:

-Odluku o izboru dr Aleksandra Mugoše od 31.01.2017. godine iako ste u saznanju da je ta odluka Odlukom Skupštine Ljekarske komore Crne Gore od 04.01.2018. godine poništena i samim tim stavljena van pravne snage.

-Poslovnik o radu Skupštine  donešen istoga dana, 18 mjeseci prije donošenja važećeg Statuta Ljekarske komore Crne Gore i najvećim dijelom je neusaglašen sa odredbama važećeg Statuta Komore. Kako su Statut Ljekarske komore i Pravilnik o izboru u organe Ljekarske komore Crne Gore pravna akta više pravne snage od Poslovnika o radu Skupštine, jasno je da se ne možete pozivati na članove Poslovnika koji su u suprotnosti sa odredbama Statuta i Pravilnika o izboru u organe Ljekarske komore Crne Gore.

-Presudu Upravnog suda broj 2295/17, u kojoj se Upravni sud ni jednim navodom presude nije izjašnjavao o pravu tumačenja akata Ljekarske komore Crne Gore od strane Ministarstva zdravlja, već se izjašnjavao o sasvim drugoj pravnoj stvari. Takođe, Presuda Upravnog suda ni jednom riječju nije se odnosila na pitanja trajanja mandata predsjednika Komore, Skupštine Komore i drugih organa Komore.”

On upozorava da od 2. do 4. februara ove godine ministarka nije imala na uvid niti jedan validni pravni akt koji bi uticao na donošenje njenih dijametralno suprotnih stavova i tvrdnji, te da se direktno miješa u rad Ljekarske komore, i to selektivno,  iako kaže da to nije u nadležnosti Ministarstva zdravlja nije da tumači akta Ljekarske komore Crne Gore.

Citirajući stavove iz statuta i pravnih akata, dr Mugoša upozorava  da je ministarkinim slobodnim tumačenjem dala mogućnost  predsjednici Skupštine Ljekarske komore Crne Gore da nezakonito uskraćuje mandate organima Ljekarske komore, što je jednom već pokušala, iz kog razloga je bio prinuđen da podnese krivičnu prijavu zbog osnovane sumnje da je počinila više krivičnih djela.

On traži da ministarka odgovor na neka pitanja, ukoliko je pomenuti akt od 4.02.2021. godine, vjerodostojan:

 1. Da li mandat predsjednika Komore prestaje 21.12.2020. godine po sili Zakona ili mandat predsjednika Komore prestaje 04. januara 2022. godine? Podsjećam da ja još uvijek obavljam poslove predsjednika Komore.
 2. Da li mandat predsjednika Komore može prestati samo i isključivo prema odredbama Statuta Ljekarske komore Crne Gore, dakle po sili Zakona ili postoji neki drugi način? Ukoliko postoji neki drugi način molim Vas da obrazložite takav Vaš stav, obzirom da obrazloženje iz akta Ministarstva zdravlja od 04.02.2021. godine nema uporište u niti jednom pravnom aktu Ljekarske komore Crne Gore.
 3. Iz kog razloga se, u svojim tvrdnjama iznešenim u aktu Ministarstva zdravlja br.1-040/20-3386/4 od 04.02.2021. godine, nijeste osvrnuli niti na jedan važeći pravni akt Ljekarske komore Crne Gore koji Vam je dostavljen, a pozivate se na Poslovnik o radu Skupštine, za koji Vam je već objašnjeno da je jedini pravni akt koji nije usaglašen sa Statutom Komore i samim tim pravno neprimjenjiv, a pri tome sami tvrdite da nemate pravo tumačenja pravnih akata Komore.
 4. Koji je mogući razlog da u razmaku od samo dva dana donesete dva akta Ministarstva zdravlja u kojima iznosite dijametralno suprotne tvrdnje?
 5. Na koji način i po kome osnovu ste sebi dali za pravo da uskratite mandat organima Komore ukoliko sami tvrdite da u nadležnosti Ministarstva zdravlja nije da tumači akta Ljekarske komore Crne Gore?
 6. Kako sam ja inicijator donošenja Upravnog akta od 02.02.2021. godine molim Vas da mi saopštite kada ste taj akt dostavili dr Mileni Popović Samardžić?
 7. Kada je dr Milena Popović Samardžić postala stranka u Upravnom postupku i da li je Upravni postupak uopšte vođen?
 8. Kada je dr Milena Popović Samardžić podnijela molbu za razmatranje osnovanosti i zakonitosti Vašeg akta od 02.02.2021. godine i pod kojim brojem je ta molba zavedena u djelovodniku kod Ministarstva zdravlja?
 9. Ukoliko je predmetni akt Ministarstva zdravlja – Rješenje br. 1-040/20-3386/4 od 04.02.2021. godine donijet na osnovu Upravnog postupka, zbog čega ja, kao inicijator, nijesam obaviješten o molbi dr Milene Popović Samardžić što sam shodno Zakonu o upravnom postupku kao stranka morao biti?
 10. U koje spise ste tačno, molim Vas da ih taksativno navedete, izvršili uvid prilikom donošenja Rješenja br. 1-040/20-3386/4 od 04.02.2021. godine, obzirom da ste naveli da ste izvršili uvid u cjelokupne spise?
 11. Iz kog razloga Rješenje, akt Ministarstva zdravlja br. 1-040/20-3386/4 od 04.02.2021. godine, nije dostavljen Ljekarskoj komori Crne Gore, što ste bili dužni da uradite, shodno odredbama Zakona o upravnom postupku?
 12. Iz kog razloga ste po inicijativi koju sam podnio u ime Ljekarske komore Crne Gore odlučivali 14 dana, a po molbi dr Milene Popović Samardžić donijeli ste odluku u roku od nekoliko sati?
 13. Ko je u ime Ministarstva zdravlja, po čijem nalogu, kada, zašto i na koji način dr Mileni Popović Samardžić dostavio nepečatirano Rješenje br. 1-040/20-3386/4 od 04.02.2021. godine, koje je stavljeno u pravni promet?

Dr Mugoša tvrdi da pomenuto rješenje predstavlja školski primjer izazivanja pravne nesigurnosti, jer u dva dana Ministarstvo donosi različite pravne staove.

„Ovakvo apsurdno postupanje ne narušava kredibilitet Ljekarske komore Crne Gore, već na najdirektniji način urušava autoritet Ministarstva zdravlja, a kod članova Ljekarske komore Crne Gore opravdano izaziva zabunu, kao i nepovjerenje u pravni poredak Crne Gore“, zaključuje dr Mugoša.

 

 

 

 

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Advertisement

Najčitanije