Povežite se sa nama

Vijesti

APELACIONI SUD IM POVEĆAO KAZNU: Jovović dobila 30, Šišiću potvrđeno 40 godina robije

Objavljeno

-

Podijeli ovo na društvenim mrežama
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Jelena Jovović je presudom Apelacionog suda osuđena na 30 godina zatvora zbog pomaganja u izvršenju teškog ubistva petnaestomjesečnog sina, kojeg je 4. februara 2018. na smrt pretukao njen partner Nermin Šišić.

Istom presudom, Šišiću je potvrđena kazna od 40 godina robije.

Odlukom Apelacionog suda od 27. oktobra uvažena je žalba tužilaštva i zatvorska kazna od 20 godina zatvora, na koju je Jovović osuđena prvostepenom presudom, preinačena je na 30 godina.

-Vijeće Apelacionog suda Crne Gore je donijelo presudu kojom se odbija kao neosnovana žalba branioca optuženog Š. N. i potvrđuje presuda Višeg suda u Podgorici od 25. marta 2021. godine.

Odbija se kao neosnovana žalba branioca optužene J. J, a uvažava se žalba tužioca i preinačava prvostepena presuda Višeg suda u Podgorici u dijelu odluke o kazni, na način što se optužena J. J, zbog krivičnog djela teško ubistvo putem pomaganja, osuđuje na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 30 (trideset) godina – kazali su iz Apelacionog suda

Sudski postupak pred Višim sudom u Podgorici protiv Šišić i Jovović bio je zatvoren za javnost, jer su advokati to tražili zbog zaštite privatnog i porodičnog života optuženih.

Za mon­stru­o­zno ubi­stvo dje­ča­ka ko­ji je pod­le­gao ba­ti­na­ma tužilastvo je u početku teretilo sa­mo nje­govog očuha Ner­mina Ši­šića iz Tu­zle, dok se dje­ča­ko­va maj­ka tere­ti­la za kr­še­nje po­ro­dič­nih oba­ve­za.

Više državno tužilaštvo nakon prikupljenih dokaza i analize prekvalifikovalo krivično djelo protiv Jovović.

Istraga je pokazala da je Šišić i ranije tukao dječaka i da je njegova majka to znala, zbog čega je i ona uhapšena.

– Sumnja se da su dijete u više navrata čupali za uši i udarali po licu, da bi 4. februara 2018. u kući, djetetu zajednički zadali više udaraca u glavu nanoseći mu teške povrede. Osnovana sumnja da su počinili navedeno krivično djelo proizilazi i iz iskaza svjedokinje K. N. koja je navela da je kritičnog dana čula plač djeteta i zvuk usisivača. Osnovana sumnja proističe djelimično i iz odbrane optuženih, koji su ispričali da u bili zajedno u kući – piše u jednoj od odluka Apelacionog suda o produženju pritvora Jovović i Šišiću.

Jovović je u istrazi potvrdila da je njen partner mjesecima tukao njenog sina, kad god bi mu zasmetao bebin plač.

Ona je pred tužiocem opi­sa­la do­ga­đaj mjesec prije ubistva, ka­da su dje­ča­ku nanijete po­vre­de zbog ko­jih su mu po­moć uka­za­li lje­ka­ri Dje­čije bol­ni­ce.

Jo­vo­vi­će­va je tu­ži­o­cu ispričala da je na gla­vi dje­te­ta vi­dje­la po­vre­de, ali joj je Ši­šić ka­zao da se dječak uda­ri­o u par­ket.

Iz Kli­nič­kog cen­tra je ra­ni­je sa­op­šte­no da je dje­čak ta­da ade­kvat­no zbri­nut, kao i da lje­kari pu­tem pre­gle­da ni­jesu mo­gli za­klju­či­ti da je u pi­ta­nju na­si­lje.
Osum­nji­če­ni Ši­šić je sa­mo ne­ko­li­ko da­na na­kon tog do­ga­đa­ja po­no­vo po­čeo da tuče dje­ča­ka.

Dan prije ne­go što je di­je­te ho­spi­ta­li­zo­va­no s te­škim po­vre­da­ma, Jovović je ispričala je da se pro­bu­dio oko 10 sa­ti i da je pri­mi­je­ti­la da je po­span i ma­lak­sao.

Oko 12 sa­ti po­šli su na br­do Lju­bo­vić, gdje ga je Ši­šić iz­va­dio iz ko­li­ca jer je htio da dijete ho­da.

Ka­ko dje­čak zbog ma­lak­sa­lo­sti to ni­je mo­gao, Ši­šić ga je sta­vio na će­be, a po­tom ga uda­rio otvo­re­nom ša­kom u pred­je­lu usta. Na­kon to­ga, kako je ispričala, di­je­te je pot­pu­no ma­lak­sa­lo, pa je Ši­šić po­zvao Hit­nu po­moć.

Po do­la­sku Hit­ne po­mo­ći, Ši­šić je oti­šao sa dje­ča­kom, dok je ona oti­šla kod komšini­ce, ko­joj je re­kla da joj sin ni­je do­bro, da ne da­je zna­ko­ve ži­vo­ta, pa je za­tim s njom oti­šla do Dje­či­je bol­ni­ce.

Sin Jelene Jovović je 4. februara u Dječiju bolnicu u Podgorici primljen bez znakova života ali ljekari su uspjeli da ga reanimiraju.

Međutim, uprkos naporima ljekara dječak nije izdržao i već sjutradan podlegao je teškim povredama.

Sa druge strane, Šišić je pred istražiteljima negirao krivično djelo, ali su istražitelji prikupili dovoljno dokaza koji nesporno potvrđuju da je na smrt pretukao dječaka.

Za istražitelje su najmjerodavniji bili preliminarni nalazi koji su pokazali da je dijete brutalno pretučeno.

Udarano je šakama po glavi i tijelu, a zubi su mu bili izbijeni od jačine udaraca.

Podijeli ovo na društvenim mrežama
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Klikni za komentar
Prijava
Notifikacija
guest
0 Komentara
Inline reakcije
Prokomentarišite i vi
Sponzor

Najčitanije