Connect with us

Vijesti

PADOBRANCI: Episkopi Metodije Ostojić i Jovan Ćulibrk u uniformama specijalnih jedinica Vojske Srbije

Published

on

Po dostupnim podacima, Metodije nije služio vojsku a padobranstvom je počeo da se bavi tek 2016. godine i od tada prikupio respektabilan broj skokova. U rođačkim je vezama sa ministrom finansija i socijalnog staranja Milojkom Spajićem

Novi episkop budimljansko-nikšićki Metodije Ostojić i episkop slavonski Jovan Ćulibrk prisustvovali su početkom oktobra svečanosti povodom 21. padobranskog višeboja u organizaciji 63. padobranske brigade – specijalne jedinice Vojske Srbije.

Na fotografijama koje je objavio zvanični sajt Vojske Srbije, a koje su šerovane na društvenim mrežama, vide se i dvojica episkopa Crkve Srbije kako u maskirnim uniformama i sa prepoznatljivom crvenom beretkom – vojničkim pozdravom daju počast zastavi i himni Srbije.

U pitanju su već četiri velikodostojnika Crkve Srbije koji imaju veze sa elitnim specijalnim jedinicama Vojske Srbije, jer je od ranije poznato da je episkop Ilarion član rezervnog sastava padobranske brigade. Prvi je, svakako, pop Mijajlo Backović, sekretar Metodija Ostojića, o čijim vezama sa 63. padobranskom brigadom je Pobjeda već pisala.

Oba episkopa Crkve Srbije, čije su fotografije objavljene, dugo godina su služili u Crnoj Gori – posebno u Cetinjskom manastiru.

Pažnju javnosti episkop Metodije, inače aktivan učesnik litija u organizaciji Crkve Srbije, privukao je krajem aprila ove godine kada je zajedno sa episkopom Jovanom viđen na aerodromu Ečka u Zrenjaninu. Njegova fotografija u padobranskoj uniformi, umjesto u mantiji u kojoj najčešće viđamo monahe, otkriva karakter dijela klira srpske crkve.

Svoj skup hobi, jer jedan padobranski skok košta otprilike 250 eura, Metodije je upotpunio skokom i na Kapinom polju par dana uoči svog ustoličenja u Beranama.

Po dostupnim podacima, Metodije nije služio vojsku a padobranstvom je počeo da se bavi tek 2016. godine i od tada prikupio je respektabilan broj skokova. U rođačkim je vezama sa ministrom finansija i socijalnog staranja Milojkom Spajićem.

Metodija Ostojića je 29. maja Sabor Crkve Srbije izabrao u Beogradu za episkopa budimljansko-nikšićkoga.

Ostojić je prošao tek u drugom krugu glasanja, tijesnom većinom od svega dva glasa više u odnosu na konkurenta, vikarnoga episkopa Stefana Šarića, koji je dobio najviše glasova u prvom krugu. Metodije je rođen u Sarajevu, a njegova porodica potiče iz Crne Gore, sa Žabljaka.

Nekadašnji starješina Manastira Moračnik na Skadarskom jezeru, a sada episkop pakračko-slavonski Jovan, pripadnik je rezervnog sastava padobranske brigade Vojske Srbije.

Za nje­ga su, kako kaže, svi voj­ni pa­do­bran­ci svije­ta jed­no brat­stvo i od­re­da se di­če tom po­seb­no­šću. Is­ti­če da ni­je obra­zo­van kao sport­ski ne­go kao voj­ni pa­do­bra­nac, iako je vre­me­nom ste­kao i sport­sku pa­do­bran­sku do­zvo­lu.

– Upo­znao sam i vr­hun­ske sport­ske pa­do­bran­ce svije­ta, vrijed­ne di­vlje­nja. No, kao mno­go va­žni­ju stvar sma­tram pa­do­bran­ska kri­la ko­ja sam ste­kao od oru­ža­nih sna­ga i je­di­ni­ca sa ko­ji­ma sam ska­kao, a to su voj­ske Ru­si­je, Izra­e­la, Spe­ci­jal­na an­ti­te­ro­ri­stič­ka je­di­ni­ca i ta­ko da­lje – rekao epi­skop Jo­van za beogradske medije.

U pa­do­bran­stvo je, ka­že, ušao po po­tre­bi, ka­da je tre­ba­lo pro­vje­ri­ti ka­ko bi, po­slije vi­še­de­ce­nij­ske raz­dvo­je­no­sti, funk­ci­o­ni­sa­la du­hov­nič­ka slu­žba u ta­da­šnjoj Voj­sci Ju­go­sla­vi­je.

Od ta­da do da­nas on je oba­vio oko 350 pa­do­bran­skih sko­ko­va. Is­ti­če da je sva­ki skok po­se­ban i da, ka­da se ma­lo za­du­bi, mo­že i da se svakog sjeti.

Svestrani pop Mijajlo Backović: od  padobranstva, druženja sa Sorajom, do „čuvanja“ Cetinjskog manastira

Pripadnost elitnim jedinicama Vojske Srbije, čiji je znak prepoznatljivosti crvena beretka, pop Mijajlo Backović, novi sekretar Metodija Ostojića, je nekoliko puta javno demonstrirao. Backović je u svom javnom i političkom angažmanu bio jako svestran, pa je bio aktivni učesnik litija, pogurao je političku karijeru aktuelnog direktora ANB-a. Otkrića Pobjede svjedoče i da je bio šef ekipe koja je ,,čuvala“ Cetinjski manastir od Crnogoraca, zajedno sa bezbjednosno interesantnim osobama iz Crne Gore i regiona.

Stigao je i da se druži sa Sorajom Vučelić, najpoznatijom balkanskom starletom i bezbjednosno-interesantnom osobom.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Advertisement

Najčitanije