Connect with us

Vijesti

PREPISALI: Vlada usvojila sve što je pripremio smijenjeni ministar Vladimir Leposavić

Published

on

Vlada je usvojila sve odredbe Etičkog kodeksa koje je pripremio smijenjeni ministar pravde Vladimir Leposavić.

Očigledno su iz Vlade odlučili da ono što su “prepisali” predstave kao nešto svoje.

Naime, usvojiii su sada Etički kodeks koji je ministar pravde Vladimir Leposavic predložio i koji je premijer Zdravko Krivokapić odbio na Vladi u maju i junu.

Od riječi do riječi.

I vrijednost poklona i pažnja javnog domaćina…, sve.

Leposavić ga je pripremio sa Savjetom Evrope lično i poslao na usvajanje, kada ga je premijer Zdravko Krivokapić odbio na sjednici Vlade a sada predlaže identičan.

Visoki funkcioneri Vlade Crne Gore ne smiju da javni interes podređuju privatnom, ali ni da primaju poklone, osim prigodnih, vrijednosti do 25 evra. Na društvenim mrežama dužni su da se uzdržavaju od neprimjerenih izjava i komentara. To se navodi u Smjernicama za jačanje etike i integriteta visokih funkcionera izvršne vlasti, koji je Vlada juče usvojila.

Smjernice se,  odnose na predsjednika Vlade, potpredsjednika, članove Vlade, državne sekretare u Ministarstvima, savjetnike predsjednika i potpredsjednika Vlade, starješine organa uprave, kao i na sve te funcionere i dvije godine po prestanku funkcije.

U smjernicama se navodi da su u vršenju svojih funkcija visoki funkcioneri izvršne vlasti dužni pridržavati više načela.

Sukob interesa

U dokumentu stoji i da visoki funkcioner ne smije da vrši funkciju na način da javni interes ne podređuje privatnom. Ne smiju da izaziva sukob interesa u vršenju javne funkcije.

“Visoki funkcioner izvršne vlasti će nastojati da izbjegne bilo kakve radnje kojima se stvara utisak da se krše zakon ili etički standardi. Visoki funkcioner izvršne vlasti može preuzeti druge pozicije ili funkcije u skladu sa ograničenjima sadržanim u Ustavu Crne Gore i drugim zakonima”, navodi se u smjernicimama.

U dokumentu, između ostalog piše i da po prestanku javne funkcije, visoki funkcioner se ne služi i ne zloupotrebljiva povjerljive informacije do kojih je došao u toku vršenja javne funkcije.

“Po prestanku javne funkcije, visoki funkcioner izvršne vlasti, u skladu sa zakonom, ne zasniva radni odnos u organizacijama koje bi imale korist od odluka organa u kojima je vršio funkciju”, navodi se u smjernicama.

Pokloni do 25 eura

U dokumentu stoji i da visoki funkcioneri izvršne vlasti ne prima poklone, osim prigodnih vrijednosti do 25 evra, koji, kako se dodaje, ne ugrožavaju njegovo djelovanje i ne dovode u sumnju njegov rad, a time ni povjerenje javnosti.

“Izuzetak predstavljaju protokolarni pokloni koje predstavnik Crne Gore prima prilikom međunarodnih posjeta ili u sličnim prilikama. Visoki funkcioner izvršne vlasti ne može primiti više poklona od istog poklonodavca u toku jedne kalendarske godine”, navodi se u dokumentu.

Visoki funkcioner, kako je objavljeno, ne smije tražiti i uslovljavati niti dozvoliti da neko prima u njegovo ime poklone za neku uslugu u vezi sa vršenjem funkcije.

Prijavljivanje prihoda i imovine

Pored toga funkcioneri su dužni i da dostavljaju izvještaj o prihodima i imovini u skladu sa zakonom.

“Da bi se ojačalo povjerenje javnosti u njegov rad, visoki funkcioner izvršne vlasti bi trebalo da, na pitanja koja mu upute predstavnici medija ili opšta javnost, bude spreman da pojasni stvari koje se tiču javno objavljenih podataka iz svog izvještaja”, stoji u smjernicama.

Pored toga svaki visoki funkcioner izvršne vlasti može biti lobirano lice i dužan je da poštuje zakonska pravila u vezi odnosa sa lobistima.

“Visoki funkcioner izvršne vlasti ne prihvata bilo kakav poklon ili predmet, pravo, uslugu ili drugu pogodnost od lobiste ili od pravnog lica koje se bavi djelatnošću lobiranja”, navodi se u dokumentu.

U dokumentu stoji i da fukcioneri ne smiju da dozvole da budu u sukobu interesa.

“U svom postupanju, visoki funkcioner izvršne vlasti poštuje principe profesionalizma, etičnosti, otvorenosti, nepristrasnosti i jednakog postupanja”, navodi se u dokumentu.

Poštovanje javnog interesa

U smjernicama stoji da visoki funkcioner izvršne vlasti uvijek daje prednost javnom interesu za dobro i prosperitet svih građana pod jednakim uslovima.

“Visoki funkcioner izvršne vlasti štiti javni interes, ne zloupotrebljavajući svoju funkciju kako bi dao olakšice svom srodniku, drugom povezanom licu i prijatelju u sticanju neke koristi. U situacijama kada objektivnost i nepristrasnost odlučivanja mogu biti dovedeni u pitanje, visoki funkcioner izvršne vlasti nastojaće da se izuzme iz odlučivanja i kada to ne nalažu pravila propisana zakonom ili drugim aktom, a svakako će nastojati da ne zloupotrebljava svoja ovlašćenja u korist pojedinca, grupe, srodnika ili povezanih lica”, stoji u Vladinom dokumentu.

Transparentnost i vjerodostojnost

U smjernicama stoji i da je visoki funkcioner izvršne vlasti dužan da obavlja funkciju na transparentan način i pruža istinite informacije o svojim aktivnostima, odlukama i motivima za njih, u mjeri u kojoj je to zakonom dozvoljeno.

“Transparentno vršenje poslova ogleda se, između ostalog, u proaktivnom pristupu, saradnji institucija i u javnom objavljivanju aktivnosti, u skladu sa propisima, u cilju otklanjanja svake sumnje o postojanju korupcije ili drugog nedozvoljenog postupanja”, navodi se u smjernicama.
Objektivnost

Visoki funkcioner izvršne vlasti, kako stoji u smjernicama, vrši dužnost objektivno i ne donosi odluke sa ciljem ostvarivanja nedozvoljene materijalne ili nematerijalne koristi za sebe, svoju porodicu, druga povezana lica ili prijatelje.

Pored toga visoki funkcioneri su dužan da u svakoj situaciji vode računa da ne degradira funkciju koju obavlja, da ne povrijedi ugled ostalih visokih funkcionera izvršne vlasti i ugled Vlade, kroz ponašanje, pisanu ili izgovorenu riječ.

Funkcioner dobar domaćin

Smjernice predviđaju da u upravljanju i korišćenju javnih sredstava funkcioneri postupaju sa pažnjom dobrog domaćina.

“Visoki funkcioner izvršne vlasti neće preduzimati ništa što bi moglo dovesti do toga da se budžetska sredstva koriste posredno ili neposredno u privatne svrhe”, predviđeno je smjernicama.

Pored toga stoji i da se visoki funkcioner ne služi javnim resursima u partijske svrhe ili svrhe izborne kampanje.

“Visoki funkcioner izvršne vlasti je politički neutralan u vršenju svoje funkcije i obavlja funkciju u ime svih građana i služi jednako za sve, bez obzira na političku pripadnost”, stoji u smjernicama.

Smjernice uređuju i pitanje odnose sa medijima.

“Visoki funkcioner izvršne vlasti je pozvan da sa pažnjom odgovara na pitanja medija povodom obavljanja svoje dužnosti, ali nije dužan da pruža informacije koje su poverljive u skladu sa zakonom, kao i one koje se odnose na njegov privatni život. Visoki funkcioner izvršne vlasti nastoji da podstiče i promoviše svaku mjeru kojom se povećava otvorenost prema javnosti”, navodi se u dokumentu.

Uzdržavanje od neprimjerenih izjava i komentara

Pored toga dokument se odnosi i na ponašanje funkcionera na društvenim mrežama.

“Visoki funkcioner izvršne vlasti prilikom svojih objava ili komentara na društvenim mrežama i drugim elektronskim platformama, dužan je da se uzdržava od neprimjerenih izjava i komentara koje štete njegovom ugledu, integritetu i dostojanstvu, ugledu i integritetu Vlade i ograna uprave, ili koje vrijeđaju ili omalovažavaju pojedinice ili grupu lica”, predviđeno je u dokumentu.

U privatnom životu, kako stoji u dokumentu, visoki funkcioner izvršne vlasti bi trebao da poštuje opšta načela etičnog ponašanja i dostojanstvenosti.

“Van radnog vremena visoki funkcioner izvršne vlasti se ne smije ponašati na način koji može imati negativan uticaj na ugled državnog organa i Vlade. Kada istupa u javnosti ili kada komentariše društvene pojave putem medija, pisanih članaka, na javnim skupovima, predavanjima i sl., visoki funkcioner izvršne vlasti je dužan nastojati da njegov istup ne ugrožava prava drugih, a da ukupno ponašanje bude u skladu sa načelima etičkog ponašanja”, zaključuje se u smjernicama koje je Vlada usvojila.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Advertisement

Najčitanije