Connect with us

Vijesti

REPROGRAMIRAN IM DUG: Nova i dalje ne plaća poreze redovno

Published

on

DRI utvrdila da su poreske obaveze prošle godine iznosile 12.800 eura, a ukupno neizmirene 44.705 eura

Nova srpska demokratija nije redovno plaćala poreze, nerealno je planirala prihode u prošloj godini i nije plaćala troškova izborne kampanje sa posebnog žiro-računa, neke su od nepravilnosti na koje je ukazala Državna revizorska institucija (DRI) prilikom revizije finansijskog izvještaja ove parlamentarne partije za 2020, navodeći da je prekršeno više zakona.

Nadležni kolegijum DRI dao je negativno mišljenje na reviziju pravilnosti na finansijski izvještaj Nove za 2020. godinu.

”Zbog izraženog negativnog mišljenja i utvrđenih nepravilnosti, nadležni kolegijum za vršenje predmetne revizije se saglasio da se konačni izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Nove srpske demokratije za 2020. godinu dostavi Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine na upoznavanje i Centralnoj banci Crne Gore zbog date preporuke drugom državnom organu”, navedeno je u izvještaju DRI.

Državni revizori su dali preporuku Centralnoj banci da ne treba da sprovodi prinudnu naplatu sa posebnog računa za finansiranje izborne kampanje, kako je uradila u slučaju Nove, jer taj novac “ne može biti predmet izvršenja”, osim za naplatu troškova izborne kampanje.

DRI je uradila finansijsku i reviziju pravilnosti izvještaja Nove, konstituenta političkog saveza Demokratski front (DF) sa najviše predstavnika u parlamentarnoj većini. Na finansijsku reviziju je dato pozitivno mišljenje, ali je skrenuta pažnja da subjekt revizije sve troškove pravda adekvatnom i potpunom dokumentacijom shodno Zakonu o računovodstvu.

”Revizijom pravilnosti je utvrđeno da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju”, naveli su revizori.

Neusklađenost se, kako su objasnili, odnosi na nedosljednu primjenu zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, o porezu na dohodak fizičkih lica, o sprečavanju nelegalnog poslovanja, o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, o obligacionim odnosima, zatim Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru.

Revizijom je utvrđeno da je partija Andrije Mandića u 2020. redovno plaćala mjesečne rate po reprogramu poreskog duga odobrenom 2017, ali ne i tekuće poreske obaveze koje su za prošlu godinu iznosile 12.800 eura, dok ukupno neizmirene obaveze po ovom osnovu iznose 44.705 eura, što nije u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica ni Zakona o reprogramu poreskog potraživanja.

Takođe, revizijom je utvrđeno da je sa izbornog računa koalicija “Za budućnost Crne Gore”, čiji je Nova konstituent, izvršena prinudna naplata redovnih poreskih obaveza partije u iznosu od 17.097 eura i dijela rate kredita od 2.619 eura, iako je Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja utvrđeno da sredstva na posebnom računu za finansiranje izborne kampanje ne mogu biti predmet izvršenja, osim za naplatu troškova izborne kampanje.

DRI je utvrdio i da je partija sa redovnog računa platila troškove izborne kampanje iz ranijeg perioda (lokalni izbori u Mojkovcu 2017. godine) od 1.391 eura, kao i izbornih troškova za lokalne izbore u Budvi 2020. od 840 eura iz blagajne Opštinskog odbora Budva za redovno poslovanje, što nije u skladu Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, kojim je utvrđeno da se novac za finansiranje izborne kampanje uplaćuju se na poseban žiro-račun.

Takođe, revizijom je utvrđeno da je ova partija u poslovnim knjigama evidentirala neizmirene obaveze po osnovu izborne kampanje za parlamentarne i lokalne izbore u Budvi od 211.807 eura.

”Konstatovano je da je partija planirala rashode 124.000 eura veće u odnosu na planirane prihode i ostvarila ih u većem iznosu za 129.261 eura u odnosu na ostvarene prihode”, navodi se u revizorskom izvještaju.

Partija je, kako se dodaje, u 2020. godini zaposlila jednu osobu na sistematizovanom radnom mjestu, za koju nije oglasila slobodno radno mjesto.

Prikazali manje troškove izborne kampanje

Uvidom u izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima iz javnih i privatnih izvora u izbornoj kampanji za lokalne izbore u Budvi, DRI je utvrdila da je Nova iskazala troškove izborne kampanje u manjem iznosu za 3.973 eura u odnosu na evidentirane u poslovnim knjigama.

”Subjekt revizije treba da vrši usaglašavanje podataka iskazanih u izvještajima koje dostavlja Agenciji za sprečavanje korupcije sa podacima evidentiranim u poslovnim knjigama”, preporučila je DRI. Revizijom je utvrđeno i da godišnji konsolidovani finansijski izvještaj partije za 2020. godinu ne sadrži poseban izvještaj o načinu i namjeni utroška sredstava ženske organizacije.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Advertisement

Najčitanije