Connect with us

Ekonomija

OPŠTINA ANDRIJEVICA: Nijesu prikazali deficit od 625 hiljada eura

Published

on

Državna revizorska institucija dala je negativno mišljenje na završni račun budžeta Opštine Andrijevica za 2019. godinu i na usklađenost poslovanja Opštine sa propisima, saopšteno je iz te institucije.

Imajući u vidu obim i karakter utvrđenih nepravilnosti, kolegijum DRI koji su činili predsjednik Senata Milan Dabović i senator Zoran Jelić, naložio je da se sa ovim izvještajem upoznaju Vlada, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, te skupštinski odbor za ekonomiju, budžet i finansije, Zajednica opština Crne Gore, ali i Vrhovno državno tužilaštvo. Opštini je dat rok od 30 dana da dostavi plan aktivnosti za realizaciju datih preporuka.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da Opština Andrijevica nije prikazala deficit od 652 hiljade eura, koji je finansiran iz pozajmica u iznosu od 555,5 hiljada eura i gotovine od 96,2 hiljada eura, čime je prekršen Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti.

“Deficit umanjen za kamate u poređenju sa prihodima budžeta Opštine procentualno iskazan iznosi 84,39 odsto, što je osam puta više od dozvoljenog članom 27 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti. Na računu 741 – donacije, Opština je prikazala donacije ispod linije finansijskog rezultata, što bi uticalo na uvećanje deficita da je finansijski rezultat izračunat. Zbog neusklađenosti evidencija izvršena je ispravka iskazanih izdataka u ukupnom iznosu od 366,5 hiljada eura”, navodi se u izvještaju i dodaje da revizor nije mogao utvrditi modifikovani gotovinski deficit kojim bi se dobila realna fiskalna slika budžeta, jer Opština ne evidentira obaveze na klasi 2, kao i zbog neprecizne evidencije obaveza iz prethodne godine.

Opština Andrijevica je 2019. godine dva puta radila rebalans, što je odobrilo Ministarstvo finansija, a čime su višestruko probijena zakonom dozvoljena ograničenja budžeta. Tako je budžetski gotovinski deficit prvobitno planiran na 440 hiljada eura činio 17 odsto ukupno planiranih prihoda, a drugim rebalansom 990 hiljada što je iznosilo 31,5 odsto planiranih prihoda. Time su probijena ograničenja budžeta koja prema zakonu ne mogu prelaziti deset odsto opštinskih prihoda.

Revizijom je utvrđena nekontrolisana i neograničena potrošnja službenih telefona, imajući u vidu da nijesu identifikovani svi korisnici brojeva mobilnih telefona koje Opština plaća. Nije sprovedena ni javna nabavka za izbor mobilnog operatera, niti uspostavljena kontrola upotrebe sedam službenih vozila, pa nema evidencije ko ih koristi, koliko košta gorivo i servisiranje, niti se pravilno izdaju putni nalozi za njihovo korišćenje. Opština Andrijevica nije blagovremeno ni naplaćivala porez na nepokretnosti, koji zastarijeva u roku od pet godina, pa je samo tokom 2019. godine otpisan poreski dug za 251 korisnika od 34,6 hiljada eura. Na kraju iste godine dug za porez na nepokretnost iznosio je 816,4 hiljade eura. Bilo je neregularnosti i prilikom obračuna plata, pa su pogrešno korišćeni koeficijenti za određena radna mjesta, a nijesu uredno obračunavali ni poreze i doprinose. Nijesu kontrolisali ni izvještaje sportskih organizacija koje finansiraju, kao ni nevladinih organizacija kojima dodjeljuju sredstva za realizaciju projekata niti uputili te izvještaje lokalnoj Skupštini na usvajanje. Nije evidentirana opštinska imovina na način propisan zakonom niti sve nabavke male vrijednosti koje su sprovodili, a novac su sa računa Opštine prebacivali na preduzeća čiji je osnivač Opština, bez validne dokumentacije.

DRI je naložio Opštini da donese novu internu proceduru za reprezentaciju, sa limitima potrošnje i isplatom na osnovu fiskalnih računa, kojih nije bilo u dokumentaciji. Opština mora obezbijediti da plaćanja iz budžeta budu u skladu sa namjenom, da sprovodi nadzor izvođenja radova, koje će plaćati samo uz ovjerene izvještaje nadzornog organa o izvedenim radovima.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Advertisement

Najčitanije