Connect with us

Društvo

JUNACI GOGOLJEVE DRAME: Ministarke Bratić i Borovinić Bojović angažovale lažnu državnu revizorku

Published

on

Pojedini ministri u Vladi Zdravka Krivokapića su sklopili ugovore sa osobama koje nijesu zaposlene u Državnoj revizorskoj instiuciji, a predstavljaju se kao državni revizori, da kontrolišu budžetske jedinice. Do tog je saznanja došla Pobjeda idući tragom tvrdnje nedjeljnika Monitor u jučerašnjem broju da je Vlada angažovala 100 eksperata, koji su u stvari politički zaposlenici po dubini, bez radnog iskustva u državnoj upravi i sa četvoromjesečnim kursom, a koji mjesečno građane koštaju 200 hiljada eura.

Jedna od eskpertkinja do čijeg je ugovora došla Pobjeda je Slavica Drašković, koja je položila revizorski ispit 21. januara ove godine, ali nije zaposlena u DRI. Nju su angažovale ministrice zdravlja i prosvjete, kulture, nauke i sporta Jelena Borovinić Bojović i Vesna Bratić, a svaka joj plaća po hiljadu eura mjesečno.

U saopštenju koje su objavili na svom sajtu Senat DRI je naveo da obavještava javnost, subjekte revizije i medije da je više državnih organa i institucija, među kojima Univerzitet i Fond zdravstva, prijavilo da se određeni broj lica, koja nijesu izabrana u zvanje državnog revizora u skladu sa zakonom, legitimiše kao državni revizor i zahtijeva dokumentaciju radi sprovođenja revizije, te da potpisuje zapisnike i vrši druge radnje sa potpisom državnog revizora.

“Zakonom o DRI je propisano da poslove revizije može obavljati isključivo državni revizor zaposlen na osnovu javnog oglasa u ovoj instituciji. Za ovaj posao može biti izabrano lice koje ima visoku stručnu spremu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci i položen ispit za državnog revizora. Lica koja su položila državni revizorski ispit, a nijesu svojstvo državnog revizora stekla shodno članu 45 Zakona o DRI nemaju pravo vršiti bilo koju radnju iz nadležnosti DRI, niti se potpisivati kao državni revizori, posebno ne na bazi zaključenih komercijalnih ugovora za pružanje usluga trećim licima”, navode iz DRI i ukazuju da su svi subjekti revizije dužni da, od lica koje se predstavlja kao revizor, traže pisano punomoćje potpisano i ovjereno od strane DRI.

Za slučaj da ovo punomoćje ne posjeduju, iz DRI pozivaju da ih o tome obavijeste.

Sad već bivši rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić obavijestio je DRI 6. februara da je dobio od Ministarstva prosvjete, kulture, nauke i sporta zapisnik državnog revizora na hitno izjašnjenje.

“Predmetni zapisnik je potpisala mr Slavica Drašković, državni revizor i interni ovlašćeni revizor, kako stoji ispod svojeručnog potpisa. Molimo Vas za informaciju da li je gđa Drašković zaposlena u DRI na poslovima državnog revizora”, pitao je Nikolić.

Prema dopisu u koji je Pobjeda imala uvid ministarka prof. dr Vesna Bratić je 4. februara Nikoliću na hitno izjašnjenje dostavila „zapisnik državnog revizora“ u kojem navodi da je taj akt „sačinjen od strane državnog revizora“.

Iz DRI su Nikoliću 8. februara odgovorili da je članom 45 stav 1 i 2 Zakona o DRI propisano da poslove državne revizije obavlja državni revizor i da revizor zasniva radni odnos na osnovu javnog oglašavanja. Stavom 3 istog člana zakona propisano je da za revizora, može biti izabrano lice koje, pored opštih uslova utvrđenih zakonom, ispunjava i sljedeće uslove: VSS, najmanje pet godina iskustva u struci i položen ispit za državnog revizora. Obavijestili su ga i da su za ovu godinu planirali reviziju finansijskog izvještaja Univerziteta CG za 2020. godinu, u skladu sa godišnjim planom rada DRI.

Ministarka zdravstva Jelena Borovinić Bojović potpisala je sa Slavicom Drašković ugovor o pružanju ekspertsko konsultantskih usluga. Ugovor je potpisan 8. februara, a važi od 8. januara, a može trajati najduže 120 radnih dana. Tim ugovorom Drašković ima obavezu da usluge obavlja profesionalno i samostalno i da odmah po zahtjevu naručioca (ministarke Borovinić Bojović) pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju poslova. Za to joj je ugovorena mjesečna naknada od hiljadu eura.

Ministarka je Drašković dala i ovlašćenje da može da pristupi kompletnoj dokumentaciji Ministarstva zdravlja, Instituta za ljekove i medicinska sredstva, ZU Apoteke CG Montefarm i Fondu za zdravstveno osiguranje.

Što se tiče kvalifikacija Slavice Drašković, ona je, kako piše na njenom profilu na Linkedinu završila Pomorski fakultet i vodi se u registru NVO Institut internih revizora.

Pobjeda je pitala ministarstva zdravlja, prosvjete, nauke, kulture i sporta da li su ovi eksperti angažovani na osnovu javnog poziva, koliko ih je angažovano i koliko to košta, kad su potpisani ugovori, koji je pravni osnov za njihovo angažovanje i tražila da javnosti dostave zapisnike revizija koje rade ta lica i izjašnjenja subjekata revizije, pošto su to, u skladu sa Zakonom o DRI, javni dokumenti. Odgovore još čekaju.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Advertisement

Najčitanije