Connect with us

Vijesti

ŠTETAN PROJEKAT: Carević traži od Mitrovića i Bojanića da ne aminuju vjetroelektranu na Brajićima

Published

on

“Za predmetno područje ne postoji plan detaljne razrade, naglašavamo da se nisu stekli zakonski uslovi za izadavanje UTU uslova, te iznosimo stav da od ovoga projekta, u krajnjem, treba odustati, zbog višestrukih štetnih posledica po održivi razvoj opštine Budva koja je generator velikog procenta državnog BDP-a zasnovanog na turističkoj privrednoj aktivnosti”, obrazložio je Carević

Gradonačelnik Budve Marko Carević uputio je urgentan dopis ministru kapitalnih investicija Mladenu Bojaniću i ministru ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ratku Mitroviću da ne izdaju urbanističko tehničke uslove za izgradnju vjetroelektrane na Brajićima i Paštrovskoj gori, te da od ovoga projketa treba odustati zbog višestruko štetnih posljedica za opštinu Budva.

Podgorička kompanija „ Vjetroelektrane Budva“ DOO zatražila je od resora na čijme je člu Mitrović da joj izda UTU za izgradnju vjetroelektrane na Brajićima.

Kako se navodi u Centralnom registru privrednih subjekata osnivači „Vjetroelektrane Budva“ su njemački WPD Europe sa 80 odsto vlasništva , dok 20 odsto ima Golub Senić, koji je ujedno i izvršni direktor.

I skupštinski Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje ocijenio je uče da nema osnova za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova.

Carević je u dopisu u koji su “Vijesti” imale uvid, naveo da područje gdje je predviđena izgradnja vjetroelektrana nije planski pokriveno.

“Za predmetno područje ne postoji plan detaljne razrade, naglašavamo da se nisu stekli zakonski uslovi za izadavanje UTU uslova, te iznosimo stav da od ovoga projekta, u krajnjem, treba odustati, zbog višestrukih štetnih posledica po održivi razvoj opštine Budva koja je generator velikog procenta državnog BDP-a zasnovanog na turističkoj privrednoj aktivnosti”, obrazložio je Carević.

Kako je naglasio, iz medija je Opština upoznata sa činjenicom da je kompanija WPD AG iz Podgorice podnijela zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za vjetroelektrane na Brajićima i Paštrovskoj gori.

“Kao što ste i sami upoznati Opština Budva nema važeći Prostorno urbanistički plan (PUP). Nakon brojnih inicijativa za izradu Prostorno-urbanističkog plana Opštine Budva, upućenih Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma od strane Opštine Budva, uz ukazivanje na posljedice koje nedonošenje i nepostojanje PUP-a ima za opštinu Budva, Vlada Crne Gore je donijela Odluku o izradi PUP-a, a koja je na snazi od dana 22.juna. Prostor za koji kompanija WPD AG traži izdavanje UTU-a nema plan detaljne razrade, te stoga nije ni moguće pozitivno odgovoriti na predmetni zahtjev odnosno nije moguće izdati UTU-e za vjetroelektranu.Naglašavamo da je za zonu u čijem se obuhvatu planira realizacija ovakvog projekta bilo neophodno prethodno usvojiti PUP opštine Budva, donijeti odluku o izradi planskog dokumenta detaljne razrade – Lokalna studija lokacije (LSL) sa studijom uticaja na životnu sredinu, a kojim bi se precizirali urbanistički parametri odnosno smjernice za realizaciju projekta vjetroelektrane”, naglasio je Carević.

Razvojne perspektive Budve bi trajno bile onesposobljene

Prostorni plan posebne namjene za obalno područje (PPPNOP), kako navodi Carević, tretira predmetni prostor u tekstualnom dijelu plana, u poglavlju 17. Energetska efikasnost, 17.4 Lokacije za razvoj energije vjetra, gdje se navodi da je neophodno vršiti detaljna istraživanja i mjerenja brzine vjetra na visinama 50 metara iznad tla.

“Da je potrebno imati u vidu da li postoji razvijena elektroenergetska mreža na predviđenim lokacijama. Na str. 200 tekstualnog dijela plana se konstatuje da je Ministarstvo ekonomije dalo dozvole za mjerenja i da su ista završena na KO Reževići II, k.p. 281; KO Kuljače, k.p. 2933 i da Ministarstvo ekonomije planira da u narednom periodu raspiše javni poziv za izgradnju vjetroelektrane na teritoriji opštine Budva i Bar, pri čemu se prostorni obuhvati planiraju kroz dvije faze i to I faza: KO Brajići i KO Kuljače a II faza KO Buljarica II. U tekstu se faza I i faza II navode kao dva nezavisna projekta (dvije vjetroelektrane, u citiranom dijelu nisu navođene KO koje pripadaju teritoriji opštine Bar).U poglavlju 36. Pravila za sprovođenje plana pod tačkom 19. Direktna implementacija, odnosno izdavanje UT uslova iz ovog plana moguće je i za: … (alineja 9) – solarne elektrane i vjetroelektrane na Planom predloženim lokacijama i područjima. U grafičkom dijelu PPPNOP-a u prilogu 14. Plan namjene površina, grafički je definisana jedino potencijalna lokacija vjetroelektrane, prostor u zaleđu od zapada ka istoku iznad Drobnića, Rijeke Reževića i Žukovice. U zahtjevu za izdavanje UTU-a je naznačena potpuno druga lokacija koje nema definisane u grafici PPPNOP-a”, pojasnio je Carević.

Ističe da kako prema članu 172, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, vjetroelektrana predstavlja složeni objekat i kako je prema PPPN-u za obalno područje Crne Gore, grafički druga lokacija predviđena za vjetroelektrane, stav Opštine Budva je da ne postoje mirkolokacijski uslovi, te ni osnovni elementi za izdavanje uslova, na osnovu kojih bi se bez planskog dokumenta detaljnje razrade moglo ući u proceduru izrade projektne dokumentacija.

“Sa druge strane, direktno se dovodi u pitanje realizacija važećih planskih dokumenata, kao i planova u proceduri za predmetno područje.Opština Budva u strateškom smislu planira intenzivne aktivnosti na aktiviranju zaleđa u svrhu smanjenja antropo-pritiska na urbanu zonu i zonu obale, te predviđene aktivnosti na temu vjetroelektrana u smislu promjene namjene površina koje su definisane PPPNOP-om direktno ugrožavaju realizaciju strateškog cilja diverzifikacije ponude i dalje održivosti opštine Budva kao turističke destinacije”, rekao je Carević

Istakao je da je nedopustivo da se razvojne perspektive Budve trajno onesposobljavaju devastacijom njenih najvažnijih prirodnih i kulturnih resursa poput Brajića i Paštrovske gor, te da je neshvatljiva namjera da se teritorija umjesto daljeg razvoja turizma pretvara u infrastrukurnu zonu, pri čemu, prije svega, kako navodi, misli na namjeru da se, pored izgradnje vjetroelekrana, trasa Jadranskog-Jonskog autoputa sprovede sredinom Paštrovske gore, onesposobljavajući sva sela u zaleđu za razvoj turizma, te namjeru da se preko plaže Jaz sprovede Jadransko-Jonski gasovod.

Na Paštrovskoj gori nalazi se više od 60 crkava i manastira

Kako je dodao pored postojeće, već izgrađene trase električnog kabla, izgradnjom ovih grandioznih projekata na maloj tetitoriji Opštine Budva zapečatila bi se perspektiva Budve kao savremene turističke destinacije zasnovane na principima održivog razvoja.

“Prostor Brajića i Paštrovske gore je predio specifičnih prirodnih i kulturnih karakteristika. Naslanja se na NP Lovćen, čijih 20 odsto teritorije čini teritorija Opštine Budva. Na Paštrovskoj gori nalazi se više od 60 crkava i manastira, obnovljenih u poslednjih dvadesetak godina, stari austro-ugarski putevi, tvrđave, tumuli, gradine i gomile iz najranijih perioda ljudske istorije, mjesta od kulturnog i istorijskog značaja. Ovo prirodno i kulturno bogatstvo bilo bi izgradnjom grandioznih vjetroelektrana i autoputa trajno obezvrijeđeno, a njegova upotreba u privredne i turističke svrhe nemoguća”, kazao je Carević

Smatra da umjesto da se planiraju režimi zaštite i razvoja ruralnog turizma povezanog sa poljoprivredom i kulturnog turizma, trenutno imamo situaciju da se svi ti resursi “žrtvuju zarad razvoja megaprojekata infrastrukture, na uštrb Budve i građana Budve i njihove budućnosti”.

“S tim u vezi, Opština Budva je u proteklom periodu, podnijela inicijativu Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanzma za izradu detaljne planske dokumentacije LSL-ova u ruralnim područjima koji prema PPPNOP-u mogu da se izrađuju i bez postojanja PUP-a Budva”, zaključio je Carević.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Advertisement

Najčitanije